loadding

Thông Tin Tìm Kiếm

Thông Tin Tra Cứu

1. Họ Và Tên :
2. Mã Học Viên :
4. Mã Khóa Học :
5. Hạng Đào Tạo :
6. Cơ Sở Đào Tạo : Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Ninh Thuận
Tổng Giờ Đã Duyệt :
Tổng Km Đã Duyệt :
Điều Kiện Thi :
Tổng Giờ Ban Đêm :
Tổng Giờ Xe Tự Động :
Tổng Giờ Đang Xem Xét :
Tổng Km Đang Xem Xét :

Danh Sách Phiên Học Lỗi

STT Đăng Nhập Thời Gian Đào Tạo Quãng Đường Đào Tạo Đăng Xuất Vi Phạm Trạng Thái